Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží internetového obchodu www.nabytekdusek.cz

Provozovatel: Jan Dušek, IČ:16259394, se sídlem Haškova 975, 582 91, Světlá nad Sázavou 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.nabytekdusek.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.nabytekdusek.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 1.3 V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. Kupní smlouva 2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Použití ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje. 2.2. Objednávku zboží provede kupující vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) a informace o objednávajícím (jméno, příjmení, email, telefon, bydliště - ulice, město, psč). 2.3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky ttuto skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 2.4. Prodávající je vždy oprávněn u nestandardních objednávek (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou či telefonicky). 2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to především s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena

3.1. Cena zboží jakož i náklady spojené s koupí zboží hradí kupující jedním z následujích způsobů: 3.1.1. Dobírkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; 3.1.2. Převodem na účet prodávajícího č.u. / vedený u (dále jen „účet prodávajícího“); 3.1.3. Hotově při převzetí zboží od prodávajícího. 3.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy pod variabilním symbolem spojeným s danou objednávkou, kdy za uhrazenou se kupní cena považuje připsáním platby na účet prodávajícího. 3.3. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před předáním zboží kupujícímu. 3.4. Slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, pokud prodávající výslovně, písemně neuvede něco jiného. 3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejní doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodejní doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v případě bezhotovostní platby po uhrazení ceny zboží, v případě platby v hotovosti na dobírku před odesláním zboží kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží v papírové podobě k zásilce zboží.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující dle ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu. 4.2. Kupující má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo převzetí poslední části zboží nebo při opakovaném plnění ode dne převzetí první dodávky zboží. 4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.2. je kupující povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží dle tohoto článku nese kupující ve všech případech. 4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.2. je prodávající povinen vrátit kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy způsobem, kterým mu byla uhrazena nebo dle dohody s kupujícím. Prodávající není povinen k vrácení kupní ceny v případě, že mu kupující zboží nevrátí nebo neprokáže, že mu je odeslal. 4.5. Prodávající je oprávněn započíst nárok na náhradu škody na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že dohoda stran neurčí něco jiného, způsob přepravy zboží určuje prodávající. V případě, že způsob přepravy určí kupující, nese nebezepečí škody s touto dopravou a náklady s ní spojené. 5.2. V případě, že kupující nepřevezme zboží od přepravce a ten vrátí zboží prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojenou s přepravou zboží k zákazníkovi a zpět. 5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží k okamžiku převzetí nemá právní ani jiné faktické vady a že zboží má stanovené nebo ujednané vlastnosti, a to pokud kupujícího neupozorní na vady, které zboží má, ač se u tohoto zboží obvykle nevyskytují, ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. 6.3. Článek 6.2. se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 6.5. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na výše uvedené adrese prodávajícího.

7. Další ustanovení

7.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny. 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 7.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a popisků nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 7.4 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 7.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailu obchod@nabytekdusek.cz . Výsledek vyřízení stížnosti kupujícího zašle na email kupujícího, ze kterého stížnost podal. 7.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 7.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující v souladu s tímto zákonem dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 8.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 8.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dopravce zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetí osobě. 8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Obchodní sdělení a cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na email kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na email kupujícího. Kupující muže tento souhlas kdykoliv odvolat 9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Prodávající může kupujícímu doručovat na email kupujícího zadaný při objednávce. 10.2. Zpráva pro kupujícího je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva pro kupujícího doručena převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností jednoho ustanovení není změněna platnost ostatních ustanovení. 11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nábytek Dušek, Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou , email obchod@nabytekdusek.cz , tel.: +420 777 811 776 .